monozoic

mon·o·zo·ic

(mon'ō-zō'ik),
Unisegmented, as in cestodarian tapeworms. See: polyzoic.