monostotic fibrous dysplasia


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.

mon·o·stot·ic fi·brous dys·pla·si·a

fibrous dysplasia of a single bone.

monostotic fibrous dysplasia

Fibrous dysplasia that affects a single bone.
See also: dysplasia