monophagous


Also found in: Dictionary, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to monophagous: oligophagous, polyphagous

monophagous

feeding on a single type of food.