monarthritis

monarthritis

 [mon″ahr-thri´tis]
inflammation of a single joint.

mon·ar·thri·tis

(mon'ar-thrī'tis),
Arthritis of a single joint.

monarthritis

/mon·ar·thri·tis/ (mon″ahr-thri´tis) inflammation of a single joint.

monarthritis

[mon′ärthrī′tis]
Etymology: Gk, monos, single, arthron, joint, itis, inflammation
arthritis affecting only one joint.

mon·ar·thri·tis

(mon'ahr-thrī'tis)
Arthritis of a single joint.

monarthritis

inflammation of a single joint.