mio-

mio-

(mī'ō),
Less.
[G. meiōn]

mio-, meio-

prefix meaning "less": miolecithal, mioplasmia, miosphygmia.

mio-

Combining form meaning less.
Combining form meaning less.
[G. meiōn]

mio-

Prefix denoting narrowing, reduction or diminution.