maize

(redirected from mielie)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to mielie: mielie pap

maize

the Indian corn Zea mays, possibly the most intensively investigated higher plant. It is a common food source which may be processed into e.g. cornflakes.

maize

a staple crop part of the food supply for humans and animals in many countries. One of its best uses is as a chopped green crop or as ensilage. Called also Zea mays. The grain is usually referred to as corn (3) in the USA or as maize in other countries. A full range of maize grain products is available and includes hominy, grits, maize germ meal and maize gluten meal (a high protein feed).

maize crop poisoning
a form of carbohydrate engorgement caused when cattle accidentally gain access to a standing crop or when confined animals are fed too much of it. See also carbohydrate engorgement.
maize stalk disease
caused by ingestion of maize stalks infected with Diplodia maydis fungus. Characterized by dullness, head pressing, compulsive walking. Called also cornstalk disease.
References in periodicals archive ?
Die boer het reeds, soos elke jaar, teen daardie tyd die kunsmis vir die mielies bestel gehad.
Sy vertel byvoorbeeld op kostelike wyse hoedat sy 'n vrugteboomsnoeier van formaat geword het terwyl haar "Whielie" vasgevang was in "die heel grootste idealistiese boereprojek met die mees katastrofale gevolge: die plant van mielies en koring en die bywoon van protesvergaderings oor mielies en koring nie betaal nie" (266).
Naas die vier Dwaalstories (1927) met San-agtergrond is daar 63 ander verhale gebundel in MagNet van laastelus (1922), Die huis van die vier winde (1933), Die leeus van Magoeba (1934), en postuum, Die mielies van Nooitgedacht (1937), Keurverhale (1948), Spore in die sand (1949) en Laramie die wonderwerker (1950).
Wanneer Brand haar daarop wys dat niemand mielies vir langer as een winter stoor nie en die droogte reeds vir drie jaar lank voortsleep, ontplof sy: "Gaan vang jou paddatjies, man.
Die kleinboere en kleihuiseienaars sit soos 'n gemeente stil en luister toe die langasempie soos 'n engel uit 'n lappie mielies aangevlieg kom en hom op die ingenieurskaart neerplak.