lipomyoma

lipomyoma

/lipo·my·o·ma/ (-mi-o´mah) myolipoma.

lipomyoma

[-mī·ō′mə]
Etymology: Gk, lipos, fat; mys, muscle, oma, tumor
a tumor that combines characteristics of a lipoma and myoma.

lipomyoma

(lip″ō-mī-ō′mă) [ lipo-+ myoma]
A myoma containing fatty tissue.