lipomatous myxoma

lipomatous myxoma

a tumor containing fatty tissue that arises in connective tissue.