lethargic encephalitis


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Wikipedia.

lethargic encephalitis