kutaja

kutaja (kōōˑ·t·j),

n Latin name:
Holarrhena antidysenterica; parts used: stem, root bark, seeds; uses: in Ayurveda, pacifies kapha and pitta doshas (bitter, astringent, light, dry), antibacterial, immunomodulator, vermifuge, laxative, dysentery, bleeding disorders, diabetes, tumors, bronchitis, colic, diarrhea, splenitis; precautions: none known. Also called
conessi, kurchi, or
tellicherry.
Enlarge picture
Kutaja.
References in periodicals archive ?
Wananambia,naharibu utu wangu Wananambia, nalizika jina langu Wananambia, na kutaja siri zangu Bali wanashindwa kuchunguza kisa changu.