iralgia

iralgia

(ir-al'je-a) [Gr. iris, colored circle, + algos, pain] Iridalgia.