intimitis

endangiitis

 [en″dan-je-i´tis]
inflammation of the endangium.

in·ti·mi·tis

(in'ti-mī'tis),
Inflammation of an intima, as in endangiitis.
[intima + G. -itis, inflammation]

intimitis

/in·ti·mi·tis/ (in″tĭ-mi´tis) endangiitis.

in·ti·mi·tis

(in'ti-mī'tis)
Inflammation of an intima, as in endangiitis.
[intima + G. -itis, inflammation]

intimitis

endarteritis; inflammation of the innermost coat of an artery.