heteromastigote

het·er·o·mas·ti·gote

(het'ĕr-ō-mas'ti-gōt),
A flagellate having two flagella, one anterior and one posterior.
[hetero- + G. mastix, a whip]