fluprostenol

fluprostenol

a prostaglandin analog used in mares to synchronize estrus.