vinylene

(redirected from ethenylene)

vi·nyl·ene

(vī'nil-ēn),
The bivalent radical, -CH=CH-.
Synonym(s): ethenylene