erythroblastoma

erythroblastoma

 [ĕ-rith″ro-blas-to´mah]
a tumor composed of cells that resemble megaloblasts.

erythroblastoma

/eryth·ro·blas·to·ma/ (ĕ-rith″ro-blas-to´mah) a tumor-like mass composed of nucleated red blood cells.

erythroblastoma

[-blastō′mə]
Etymology: Gk, erythros, red, blastos, germ, oma, tumor
a myeloma tumor (osteolytic neoplasm) in which the cells resemble erythroblasts.

erythroblastoma

a tumor-like mass composed of nucleated red cells.