epityphlitis

ep·i·typh·li·tis

(ep'ĭ-tif-lī'tis),
Inflammation of tissues around or near the cecum. See: appendicitis.
[epi- + G. typhlon, cecum, + -itis, inflammation]