enterostaxis

enterostaxis

/en·tero·stax·is/ (-stak´sis) slow hemorrhage through the intestinal mucosa.