dinging

(redirected from dinge)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Idioms, Encyclopedia.
Related to dinge: Dinge an sich

dinging

Mild traumatic brain injury, see there.
References in periodicals archive ?
Die Verlasslichkeit der Sprache zerbrockelt, wenn man ihr zu nahe tritt und etwa in Zweifel zieht, warum die Dinge so und nicht anders hessen (Vgl.
Matz is owed a debt by readers for reminding us of the remarkable life and work of this man who gave extraordinary expression to this textual portrayal of life at the mercy of this furchterliche Wendung der Dinge.
Rebbeka, aan die ander kant, verduidelik dat sy so baie dinge by Clementina geleer het, wat mens nie by UNAM of tydens opleiding leer nie.
Sub specie aetemitatis word alle gewaand-belangrike dinge eintlik stof en as, behalwe die "moederliefde" wat Milla, ondanks alles, vir albei haar kinders het, en Agaat vir haar.
Hulle sterwe herinner ons aan die verbygaan van 'n era en aan ons almal se weerloosheid teen die verbygaan van dinge.
Die meeste mense met ASD neem dinge baie letterlik open is meestal visuele leerders, daarom is struktuur, skedules en inoefening in alle kontekste deel van hulle oorlewingstrategiee.
Citing the Netherlands' 1975 winner Ding Dinge Dong as his favourite Eurovision song, he told the BBC's Eurovision webpage that he wrote Cry Baby on the train to Liverpool.
Hence the fashion, established early on, for songs with titles like La La La, Boom Ba ng A Bang (or its variant Boom Boom Boomerang), Ding Dinge Dong, Tom Tom Tom, or the rather risque Pump Pump.
hat alle Dinge aus dem Nichts gemacht, und dasselbe Nichts ist Er selber, and wo Er selber nicht mehr ist, weil Er sich von sich selber auf sich selbst zuruckgezogen hat, sind wir.
Dit dui op 'n verbinding met 'n ultimate reality (uiteindelike realiteit), met die grond van alle dinge, nie herleibaar tot 'n verdere, dieper grond nie.
Ek het dit geniet om sokker te speel en vuil te raak en allerhande dinge te doen wat tomboys doen.