dibenzazepines


Also found in: Wikipedia.

dibenzazepines

Drugs used to treat EPILEPSY, trigeminal neuralgia and bipolar disorders. An example is carbamazepine (Tegretol, Teril Retard.).