cystopyelitis


Also found in: Encyclopedia.

pyelocystitis

 [pi″ĕ-lo-sis-ti´tis]
inflammation of the renal pelvis and bladder; called also cystopyelitis.

cys·to·py·e·li·tis

(sis'tō-pī-el-ī'tis),
Inflammation of the bladder and the pelvis of the kidney.
[cysto- + G. pyelos, trough (pelvis), + -itis, inflammation]

cystopyelitis

/cys·to·py·eli·tis/ (sis″to-pi″ĕ-li´tis) pyelocystitis.

cys·to·py·e·li·tis

(sis'tō-pī-ĕl-ī'tis)
Inflammation of both the bladder and the pelvis of the kidney.
[cysto- + G. pyelos, trough (pelvis), + -itis, inflammation]

cystopyelitis

inflammation of the bladder and renal pelvis.
Mentioned in ?