colitoxemia

colitoxemia

/co·li·tox·emia/ (ko″lĭ-tok-se´me-ah) toxemia due to infection with Escherichia coli.

colitoxicosis

An obsolete, nonspecific term for Escherichia coli infection or sepsis.