cochleitis

cochleitis

 [kok″le-i´tis]
inflammation of the cochlea.

coch·le·i·tis

(kok'lē-ī'tis),
Inflammation of the cochlea.
[cochlea + G. -itis, inflammatio]

coch·le·i·tis

(kok'lē-ī'tis)
Inflammation of the cochlea.
[cochlea + G. -itis, inflammation]

cochleitis

inflammation of the cochlea.
Mentioned in ?