chronic non-infectious granulomatous gastritis

chronic non-infectious granulomatous gastritis

A non-infectious gastropathy with granulomas—e.g., Crohn’s disease, sarcoidosis, isolated granulomatous gastritis.
Full browser ?