choroidoretinitis

choroidoretinitis

 [ko-roi″do-ret″ĭ-ni´tis]
inflammation of the choroid and retina.

choroidoretinitis

choroidoretinitis

See Uveitis.

cho·roid·o·ret·i·ni·tis

(kōr-oyd'ō-ret-i-nī'tis)
Inflammation of the choroid and retina with the primary process in the choroid.

choroidoretinitis

inflammation of the choroid and retina.
References in periodicals archive ?
3,4) Corneal burns, intraocular hemorrhage or thrombosis, uveitis, retinal detachment, choroidoretinitis, iridocyclitis, hyphema, and orbital fractures may also occur.