astomia

astomia

 [ah-sto´me-ah]
congenital atresia of the mouth. adj., adj asto´matous.

a·sto·mi·a

(ă-stō'mē-ă),
Congenital absence of the mouth.
[G. a- priv. + stoma, mouth]

a·sto·mi·a

(ă-stō'mē-ă)
Congenital absence of the mouth.
[G. a- priv. + stoma, mouth]

astomia

congenital atresia of the mouth.