arytenoidopexy

arytenoidopexy

 [ar″ĭ-te-noi´do-pek″se]
surgical fixation of arytenoid cartilage or muscle.

ar·y·te·noi·do·pex·y

(ar'ĭ-tĕ-noy'dō-pek'sē),
Fixation by surgery of an arytenoid cartilage.
[arytenoid + G. pēxis, fixation]

arytenoidopexy

/ar·y·te·noi·do·pexy/ (ar″ĭ-te-noi´do-pek″se) surgical fixation of arytenoid cartilage or muscle.

ar·y·te·noi·do·pex·y

(ar'i-tē-noy'dō-pek'sē)
Excision of an arytenoid cartilage, usually in bilateral vocal fold paralysis, to improve breathing.
[arytenoid + G. pēxis, fixation]

arytenoidopexy

surgical fixation of arytenoid cartilage or muscle.