apotripsis

apotripsis

(ap″ŏ-trip′sĭs) [Gr. apotribein, to abrade]
Removal of a corneal scar or opacity.

apotripsis

removal of a corneal opacity.