antitermination protein

an·ti·ter·min·a·tion pro·tein

a protein that permits RNA polymerase to transcribe through certain termination sites.