anal cryptitis

cryptitis

 [krip-ti´tis]
inflammation of a crypt.
anal cryptitis inflammation of the mucous membrane of the anal crypts.

anal cryptitis

an inflammation of the mucous membrane of the anal crypts.