alexipharmacon

alexipharmacon

An obsolete term for an antidote for poison.