Zellweger, Hans U.

(redirected from Zellweger, Hans U)

Zellweger,

Hans U., U.S. pediatrician, 1909-1990.
Fanconi-Albertini-Zellweger syndrome - see under Fanconi
Zellweger syndrome - Synonym(s): cerebrohepatorenal syndrome