Wyominia tetoni

Wyominia tetoni

a cestode of the family Thysanosomatidae found in bighorn sheep.