tai chi chuan

(redirected from Tai Ji Quan)
Also found in: Dictionary, Thesaurus.
Related to Tai Ji Quan: Taichi

tai chi chuan,

n See taijiquan.