Rahe, Richard H.

(redirected from Richard H. Rahe)

Rahe,

Richard H., U.S. psychiatrist, 1936–.
Holmes-Rahe questionnaire - Synonym(s): Rahe-Holmes questionnaire
Rahe-Holmes questionnaire - a survey to measure the stressfulness of various life events. Synonym(s): Holmes-Rahe questionnaire