Pongo pygmaeus


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Wikipedia.

Pongo pygmaeus