Myroxylon pereirae


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Wikipedia.
Related to Myroxylon pereirae: balsam of tolu

Myroxylon pereirae,