Laportea moroides

Laportea moroides

dendrocnidemoroides.