Simon, Gustav

(redirected from Gustav Simon)
Also found in: Wikipedia.

Simon,

Gustav, German surgeon, 1824-1876.
Simon incision
Simon perineorrhaphy
Simon position - for vaginal examination.
Simon speculum