Gianelli, Giuseppe

(redirected from Gianelli sign)

Gianelli,

Giuseppe, Italian physician, 1799-1871.
Gianelli sign - Synonym(s): Tournay phenomenon