Gely

Gé·ly

(zhā-lē'),
Jules A., French surgeon, 1806-1861. See: Gély suture.
References in periodicals archive ?
435 (1996) (using positive political theory to explain the expansion of the federal judiciary as a product of unified government); Rafael Gely & Pablo T.
Hy se dat hy reeds in 1970 geweet het dat hy die NP uit apartheid wou lei omdat hy die skade gesien het wat Suid-Afrika op die wereldverhoog gely het (107).
So 'n poging het al dikwels skipbreuk gely en moeilik leesbare vertalings in die lewe geroep.
Recognizing that "the Court reversed itself before the court-packing plan was announced," Gely and Spiller (1982, 47, emphasis in original) present theory and evidence supporting the hypothesis that Roosevelt's 1936 electoral landslide was the proximate cause of the constitutional revolution of 1937.
Gely and Spiller also argue that the Court will pursue its own self interest "as long as its preferences are not at either extreme of the political spectrum.
n Aantal pasiente het gely aan erge psigososiale stres wat geassosieer word met swak kontrole van diabetes.
The authors wish to thank Rodney Smith, editor, and two anonymous reviewers, as well as Bruce Johnsen, Rafael Gely, George Bittlingmayer, and Gale Mosteller and the other participants of the Western Economic Association International meeting in San Diego, 1990, for helpful comments and suggestions.
In die gesprekke met Helena krap hy 'n half vergete verlede oop oor die verliese wat sy gely het aan die hand van kennisse en minnaars.
Die hipotese word gestel dat 'n deurslaggewende verlies aan betekenis- en gevoelswaarde tydens die hantering van kulturele verwysings in die bronteks plaasgevind het, met die gevolg dat die doelteks as literere werk skade gely het.
tournament); see also Leonard Bierman & Rafael Gely, So, You Want to
Back in the 1980s, there was an effort and a law was passed trying to integrate international banking and insurance, and the international banking center of Puerto Rico was created,' said Ruben Gely, director of the island's International and Offshore Insurance Center.
In hul behandeling van aspekte van Shaka se bewind, word dit duidelik dat skrywers hul leed uitbeeld oor die groot verlies wat die Zoeloe-nasie gely met die verbygaan van die Shaka-era.