Euonymus eurapaeus

Euonymus eurapaeus,

n See tree, European spindle.