Eucoleus

Eucoleus

(yū-kō'lē-us),
One of three trichurid nematode genera, commonly referred to as Capillaria.

Eu·co·le·us

(yu-kō'lē-us)
One of three trichurid nematode genera, commonly referred to as Capillaria.