exclusion enteral nutrition

(redirected from Een)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

exclusion enteral nutrition

Abbreviation: EEN
A form of nutrition in which a patient receives nothing by mouth but obtains all calories, minerals, and vitamins via tube feedings.
See also: nutrition
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Wij bieden gemoedsrust, maar waar u zal gaan en zoeken naar een plek om het te kopen?
Qatar gaf een veelvoud uit van het budget van zijn concurrenten en sponsorde een congres voor de Afrikaanse voetbalbonden.
Ook hier is de beschikbare pers op zichzelf genomen een belangrijke bron voor geschiedenis van deze periode.
Het doel van deze declaratie is het ondersteunen en bevorderen van het grondbeginsel dat stelt dat wetenschappelijk onderzoek vrij moet zijn van verborgen en openlijk onderdrukkende invloeden van bureaucratische, politieke, religieuze en commerciele aard en dat wetenschappelijke creatie niet minder een mensenrecht is dan andere soortgelijke rechten en wanhopige ondernemingen zoals die voorgesteld zijn in internationale verdragen en het internationale recht.
Volmondig dank ik hem voor zijn succesvol werk als ik ineens zie hoe op het terraspad een kakkerlak losbandig de jitterbug danst met een muskustor, hoe galwespen en hoprupsen een bosmarmot voeden met een pissenbed en een heggenmus, en hoe een monnikrob een turbotvis verschalkt.
Een vluchtige verkenning van de drie romans suggereert volgens Roos dat de stedelijke omgeving waarin deze gesitueerd zijn, de bourgeois benadering van bepaalde maatschappelijke kwesties, het eurocentrische perspectief en de achterliggende ideologische visie niet strookten met het verwachtingspatroon van de dominante critici.
Ethymololgisch komt het woord voort uit een samensmelting van het begrip "Paradox" en "isme" wat de theorie voorstelt die het intensief gebruik van de paradox in de kunst aanbeveelt.
Het is een groot ongeluk, dat men te weinige goede Schriften over de Zedekunde heeft, en met name over den aart en het bestier der hartstogten [ .
Also on the program is composer/singer/cellist Robert Een, whose inspired musicianship has led the San Francisco Chronicle to call him the Jimi Hendrix of the cello.
in een enkele stap komt hij jouw en mijn tijd binnen;