Edinburgh

(redirected from Dun Eideann)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.

Edinburgh

A major city in Scotland, home to two Royal Colleges and the Burke and Hare murders (see there); pronounced, EHD in buruh.
References in periodicals archive ?
Cumar a chuirm sna Lus-Gharraidhean Rioghail an seo ann an Dun Eideann agus theid urrum a chur air feadhainn is nan euchdan a thaobh cleachdadh agus ardachadh a'chanain.
S e tha a dhith ach run poilitigeach, ann an Dun Eideann agus Lunnainn, an sgeama a phutadh air adhart ann an cabhaig.