carotenodermia

(redirected from Carrotenodermia)

carotenodermia

 [kar-ot″ĕ-no-der´me-ah]
yellowness of the skin due to carotenemia.

carotenodermia

yellowness of the skin due to carotenemia.