Berdon's syndrome

Berdon's syndrome

megacystis-microcolon-intestinal hypoperistalsis.