Arias, Irwin Monroe


Also found in: Wikipedia.

Arias,

Irwin Monroe, U.S. physician, 1926–.
Arias syndrome - Synonym(s): Crigler-Najjar syndrome