ADAR


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to ADAR: radar, Adar Sheni

ADAR

Shortened form of adenosine deaminase acting on RNA.

ADAR

Adenosine Deaminases Acting on RNA. A family of proteins involved in editing adenosine residues to inosine in double-stranded RNA (dsRNA). While this editing recodes and alters functions of several mammalian genes, its most common targets are noncoding repeat sequences. Specific adenosine residues of certain microRNA precursors are edited by ADAR1 and ADAR2.
References in periodicals archive ?
Clywsom gan dros 20 o wahanol rywogaethau o'r adar to a'r wylan gefnddu leiaf (annisgwyl) a welwyd wrth y tai ar y dechrau i'r ji-binc a glywyd tua'r diwedd.
Os nad ydach chi'n siwr pa fath o flwch i'w brynu, edrychwch o gwmpas yr ardd i weld pa adar sy'n cyrraedd acw neu'n ymweld a gardd neu gae cyfagos, a phrynwch flwch i'w siwtio.
Ffordd arall o ddenu adar i'r ardd ydi drwy blannu planhigion sy'n mynd i ddarparu bwyd iddyn nhw.
Roedd galwad y gylfinir i'w glywed yn glir ar draws y llynnoedd ac mae'r gylfinir (Numenius arquata; curlew) yn un o adar y gwlypdir sy'n aros hefo ni gydol y gaeaf.
Yn ei le mae llu o adar 'ysglyfaethus a phla o lwynogod a moch daear.
Y prif beth mi gredaf, yn yr achosion uchod ydyw bod y math o fwydydd a gludir gan yr adar i'r cywion yn ymdebygu.
Mae nifer o'r gohebwyr wedi cyfeirio at adar ysglyfaethus, llwynogod a moch daear fel y ffactorau mwyaf sy'n effeithio ar niferoedd adar.
Fel rheol maen nhw'n hedfan mewn grwpiau, ac mi fyddan yn cael eu disgrifio fel criw o adar yn "disgyn o'r awyr".
AR ddiwedd blwyddyn ga i ddiolch o galon i bawb sydd wedi bod yn sgwennu llythyrau mor ddifyr at yr Herald Cymraeg, a dwi ddim yn amau nad oes 'na ddim trafodaeth cweit mor frwd wedi bod a'r un am ddiflaniad adar o gefn gwlad.
Bydd Rhun ap Iorwerth yn holi Howard Williams am y cysylltiad rhwng adar ysglyfaethus a llenyddiaeth Gymraeg, tra bydd y cyfansoddwr Gareth Glyn a'r gantores Marian Bryfdir yn trafod sut mae canu adar wedi dylanwadu ar gyfansoddwyr a chantorion o bob math.
UNRWA is trying to do everything we can to bridge the gap," Mohammad Adar, who heads UNRWA's Syria branch, told AFP.
Beth bynnag fydd ar y bwrdd, fyddwch chi'n ystyried ei rannu hefo'r adar man?