-phemia

-phemia

suffix meaning a "(specified) disorder of speech": dysphemia, paraphemia, spasmophemia.